Algemene verkoopvoorwaarden

 1. ALGEMEEN
  • Volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen die onze firma stelt voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  • Iedere opdrachtgever wordt verondersteld kennis genomen te hebben met onze algemene verkoopsvoorwaarden en zich hier ten volle mee akkoord te verklaren.
  • Eventuele afwijkingen op deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. FACTURATIE/BETALING
  • Alle facturen dienen uiterst 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.
  • Bij niet betaling van een factuur houden wij het recht om, zonder tegenbericht, alle activiteiten voor deze opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, te blokkeren.
  • Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlintrest van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro.
  • Bij gerechtelijke vervolging wordt het bruto-factuurbedrag verhoogd met 20% plus intresten. Gerechtskosten vallen ten laste van de klant.
  • Bij gebrek aan tijdige betaling van één factuur, worden alle andere schuldvorderingen van Turtoise op de opdrachtgever onmiddellijk invorderbaar.
 1. PRIJZEN
  • De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
  • Alle door Turtoise opgegeven prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn enkel indicatief.
  • Turtoise is gerechtigd haar algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen of aan te vullen.
 1. SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING
  • Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd aan de hand van de opgemaakte offerte.
 1. UITVOERING
  • Vertragingen voortvloeiend uit veranderingen van de initiële opdracht vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van de leverancier.
  • Na het overmaken van een goed voor druk, is Turtoise van alle verantwoordelijkheid tijdens of na het drukken ontheven.
  • Testen en proeven om het resultaat op de uiteindelijke drager te bekijken of andere soorten van kleurproeven zullen extra in rekening worden gebracht.
 1. EIGENDOM
  • De geleverde ontwerpen, onder welke vorm ook, blijven eigendom van Tessa Schoonaert, Turtoise.
  • Turtoise, Tessa Schoonaert heeft het recht om alle ontwerpen als voorbeeld te plaatsen op de website www.turtoise.be. Indien u dit niet wenst moet de opdrachtgever op voorhand een schriftelijke overeenkomst ondertekenen.
 1. TERMIJNEN EN LEVERING
  • Het bewaren van ontwerpen gebeurt standaard tot 1 jaar na afwerking van de opdracht. Indien langer gewenst, moet dit schriftelijk overeengekomen zijn.
  • De leveringstermijn begint pas te lopen als de leverancier alle benodigde elementen in zijn bezit heeft om de opdracht te kunnen starten.
  • De dagen die verloren gaan door het in gebreke blijven van goedkeuringen vanwege de opdrachtgever, worden bijgevoegd aan de leveringstermijn.
  • In geval van overmacht draagt de leverancier geen verantwoordelijkheid en kan hij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken zonder financiële gevolgen.
  • Leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en zijn niet bindend.
  • Vertragingen t.o.v. de toegezegde leveringstermijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding wegens laattijdige uitvoering.
  • Indien de opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te in te korten, is Turtoise gerechtigd de daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
 1. OFFERTES EN BESTELLINGEN
  • Offertes blijven 1 maand geldig. Na 1 maand vervalt de offerte en dient deze aan de huidige prijzen te worden aangepast.
  • Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever vanaf de ondertekening van de bestelbon, de bevestiging van de offerte zowel schriftelijk of via mail, of via bevestiging van de aanvraag van een bepaalde job of dienst door de klant via mail.
  • Een nieuw contract met betrekking tot hetzelfde product en/of dezelfde dienst vervangt alle eerder gesloten overeenkomsten.
  • Turtoise heeft het recht opdrachtgevers te weigeren of uit te sluiten van bepaalde of alle diensten welke zij aanbiedt.
 1. ANNULERING VAN BESTELLINGEN
  • Bij eventuele schorsing van een order door de klant na ondertekening van de bestelbon, of bevestiging van de bestelling zowel schriftelijk of via mail, zal de klant verplicht worden de reeds gemaakte onkosten door Turtoise te betalen als schadevergoeding, vermeerderd met 25%.
 1. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID
  • Elke klacht of protest moet schriftelijk en aangetekend worden verzonden binnen de acht dagen na levering.
  • Geleverde en toevertrouwde materialen van welke aard dan ook blijven onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
  • Wanneer de opdrachtgever na goedkeuring van de offerte beslist de opdracht af te breken, is hij verplicht de reeds gepresteerde werkuren te vergoeden, met een minimum van 10% van het totale bedrag van de offerte.
 1. GARANTIE
  • U hebt recht op garantie gedurende één maand na de datum van oplevering.
  • Garanties vervallen indien er wijzigingen zijn aangebracht in de website door opdrachtgever of derden.